Dla akcjonariuszy

V WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA 
POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI 
W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. 
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację akcjonariuszami.

Monitor_2020_250


IV WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA 
POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI 
W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. 
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację akcjonariuszami.

Monitor_2020_236

III WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA 
POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI 
W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.
Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację akcjonariuszami.

Monitor_2020_221

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
NA DZIEŃ 26.11.2020 R.  MSiG  215/2020 poz. 59906

 

Prezes Zarządu Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna w Jarocinie
działając na podstawie art.398 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.18 ust.3
Statutu Spółki zwołuje na dzień 26.11.2020r. godz.10.00, w siedzibie Spółki tj.
w Jarocinie, przy ul. Zacisznej 14, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
8. Zakończenie Zgromadzenia.

 

 

President of the Management Board of Jarocińska Fabryka Obrabiarek Spółka Akcyjna in Jarocin acting pursuant to Article 398 of the Commercial Companies Code and Article 18 paragraph 3 The Articles of Association of the Company are convened on November 26, 2020. 10.00 a.m., at the seat of the Company, i.e.in Jarocin, at ul. Zaciszna 14, Extraordinary General Meeting Shareholders with the following agenda:

1. Opening of the Extraordinary General Meeting.
2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
3. Election of the Returning Committee of the Extraordinary General Meeting.
4. Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been properly convened
Of the Assembly and its capacity to adopt resolutions.
5. Adoption of the agenda.
6. Changes in the composition of the Supervisory Board.
7. Determining the remuneration for members of the Supervisory Board.
8. End of the Meeting.

 

 Monitor_2020_215     MSiG.ogłosz.NWZA

 

 

 

 

 II WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA 
POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI 
W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

 

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszydo złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację akcjonariuszami.
Monitor_2020_207I WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA
POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI
W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarząd Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281  § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 31.01.2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Zaciszna 14, 63-200 Jarocin, aby mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację akcjonariuszami.

monitor_2020_186

 Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek S.A.

Prezes Zarządu Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółka Akcyjna w Jarocinie, na podstawie art.399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 18 ust. 2 Statutu Spółki podjął decyzję o zwołaniu na dzień 15.06.2020 r. godz.10.00, w Kancelarii Notarialnej w Poznaniu, ul. Garbary 71/42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. składającego z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych dodatkowych informacji i objaśnień,
b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,
c) pokrycia straty netto powstałej w okresie sprawozdawczym 2019 r.,
d) dalszego funkcjonowania Spółki w związku z art. 397 KSH,
e) udzielenie członkom Zarządu pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 r.,
f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,
g) udzielenie członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2019 r.,
h) wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.